Sub Categories

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
تري فلورالين غزال EC %48

تري فلورالين غزال    EC   %48

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز کشيده برگ و پهن برگ مزارع  ، حبوبات ، زيره ، سويا ، آفتابگردان ، کلزا ، کنجد ، پنبه ، چغندرقند

علف کش ها
تری دمورف غزال EC %75

تری دمورف غزال    EC   %75

برای کنترل و مبارزه با سفيدک سطحی ( حقيقی ) چغندرقند ، سفيدک حقيقی سبزی ها و جاليز 

قارچ كش ها
تيوديكارب غزال DF %80

تيوديكارب غزالDF %80

با دارا بودن اثر ضربه ای و دوام طولانی طيف وسيعی از مکنده ها و جونده ها را کنترل می کند

حشره كش ها
دس مديفام غزال EC %15/7

دس مديفام غزال  EC  %15/7

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ و تعداد محدودی از کشيده برگ ها در زراعت چغندرقند 

علف کش ها
دلتامترين غزال EC %2.5

 

دلتامترين غزال    EC %2.5

برای کنترل و مبارزه تعداد زيادی از آفات زراعی و باغی به کار می رود

حشره كش ها