Sub Categories

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
EC %10 هگزی تيازوکس غزال

EC  %10 هگزی تيازوکس غزال 

 در کنترل و مبارزه با کنه قرمز  مرکبات به کار می رود 

كنه كش ها
EC 5% دلتامترین دامی

دلتامترین دامی EC 5% 

این حشره کش در گاو، گوسفند ، طیور و اماکن خالی دام برای درمان و کنترل کنه ،شپش و مایت مولد جرب کاربرد دارد

سموم و داروهای دامی
SC %5 فن پيروکسی ميت غزال

 

فن پيروکسی ميت غزال    SC  %5

 در کنترل و مبارزه با کنه خرما ، کنه تارعنکبوتی پنبه ، سویا و محصولات جاليزی ، کنه زرد شرقی مرکبات به کار می رود 

 

كنه كش ها
WP %25 آزوسيکلوتين غزال

WP %25 آزوسیکلوتن

در کنترل و مبارزه با کنه قرمز اروپائي ، کنه نقره اي زنگ مرکبات ، کنه دونقطه اي ، کنه تارعنکبوتي به کار مي رود

كنه كش ها
آبامکتين غزال EC %1/8

 

آبامکتين غزال EC   %1/8 

براي کنترل و مبارزه با مينوز سبزي و صيفي و کنه زنگ مرکبات

حشره كش ها