ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
ديازينون غزال EC %60   ديازينون غزالEC %60 با دارا بودن اثر ضربه ای و طولانی تعداد زیادی از آفات مکنده و جونده را کنترل... حشره كش ها
EC %10 سايپرمترين غزال  سایپرمترین غزال براي کنترل و مبارزه با تعداد زيادی از حشرات خانگی نظير انواع سوسک ها ، کک ، ساس... حشره کش ها ی خانگی
EC %25 بروموپروپيلات غزال  EC %25بروموپروپيلات غزال    برای کنترل و مبارزه با کنه تارعنکبوتی چغندرقند ، کنه زرد شرقی ، کنه... كنه كش ها
EC %57 پروپارژیت غزال E پروپارژیت غزال 57% C براي کنترل و مبارزه با کنه تارعنکبوتي چغندرقند ، پنبه ، سويا و کنه قرمز اروپائي... كنه كش ها