ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
اكسي فلورفن غزال EC %24

اكسي فلورفن غزال    EC   %24

 براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز کشيده برگ و پهن برگ مزارع پياز 

علف کش ها
اي پي تي سي غزال EC %82   ای پی تی سی غزال 82% EC +  ايمن كننده دي كلوراميد براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز يونجه ، شبدر... علف کش ها
ايميداكلوپرايد غزال SC %35 ايميداكلوپرايد غزال  SC %35( سوسپانسيون کنسانتره ) براي کنترل و مبارزه با تعداد زيادي از آفات زراعي... حشره كش ها
ايوكسينيل غزال 5/ EC %22

ايوكسينيل غزال   5/ EC   %22

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز های پهن برگ مزارع پياز

علف کش ها