ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
ايپروديون + کاربندازيم غزال WP %52/5 ايپروديون + کاربندازيم غزال    WP   %52/5 در کنترل و مبارزه با  بيماری شيت بلايت برنج ، خشکيدگی سرشاخه... قارچ كش ها
اکسی ديمتون متيل غزال EC%25

 

اکسی ديمتون متيل غزال EC   %25

 

 برای کنترل و مبارزه با آفات

حشره كش ها
اگزاديازون غزال EC %12 اگزاديازون غزال    EC   %12 براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ و کشیده برگ يك ساله و دائمي... علف کش ها
بروموكسينيل + ام سي پي آ غزال EC %40

بروموکسینیل + ام سی پی آ 40% EC 

براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ يک ساله مزارع گندم

علف کش ها