ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
بنتازون غزال SL %48 بنتازون غزال    SL   %48 براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ و خانواده آويارسلام در زراعت... علف کش ها
بنوميل غزال WP %50 بنوميل غزال  WP %50   قارچ کش سيستميک برای پيشگيری و درمان بيماری هائی که ازطريق برگ و ريشه درگياه... قارچ كش ها
بوتا كلر غزال EC %60 بوتا كلر غزال    EC   %60 براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز يک ساله کشيده برگ و بعضی پهن برگ ها در... علف کش ها
تبوكونازول غزال 2% DS

تبوكونازول غزال 2% DS  

برای کنترل و مبارزه با سیاهک های گندم به صورت ضدعفونی بذر 

قارچ كش ها