ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
تبوكونازول غزال 6% FS

تبوكونازول غزال 6% FS  

برای کنترل و مبارزه با سیاهک های گندم به صورت ضدعفونی بذر 

قارچ كش ها
تري فلورالين غزال EC %48 تري فلورالين غزال    EC   %48 براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز کشيده برگ و پهن برگ مزارع  ، حبوبات... علف کش ها
تری دمورف غزال EC %75 تری دمورف غزال    EC   %75 برای کنترل و مبارزه با سفيدک سطحی ( حقيقی ) چغندرقند ، سفيدک حقيقی سبزی... قارچ كش ها
تيوديكارب غزال DF %80 تيوديكارب غزالDF %80 با دارا بودن اثر ضربه ای و دوام طولانی طيف وسيعی از مکنده ها و جونده ها را کنترل... حشره كش ها