ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
دس مديفام غزال EC %15/7 دس مديفام غزال  EC  %15/7 براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ و تعداد محدودی از کشيده برگ ها... علف کش ها
دلتامترين غزال EC %2.5

 

دلتامترين غزال    EC %2.5

برای کنترل و مبارزه تعداد زيادی از آفات زراعی و باغی به کار می رود

حشره كش ها
دودين غزال WP %35

دودين غزال    WP   %35

بر ای کنترل و مبارزه با بيماری لکه سياه سيب و گلابی

قارچ كش ها
ديكلرووس غزال EC %50 ديكلرووس غزال   EC %50  برای کنترل و مبارزه با شته ها، تریپس، عسلک، مگس سفید سبزی ها و جالیز بکار... حشره كش ها