ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
ديكلوفوپ متيل غزال EC %36 ديكلوفوپ متيل غزال    EC   %36 براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز کشيده برگ مزارع گندم و جو . پس از... علف کش ها
ديمتوات غزال EC %40 ديمتوات غزال  EC%40   براي كنترل و مبارزه با تعدادي از شته ها , شپشك ها و حشرات مكنده محصولات زراعي... حشره كش ها
دیفنوكونازول غزال 3% SF

دیفنو کونازول 3% FS  

برای کنترل و مبارزه با سیاهک های گندم به صورت ضدعفونی بذر 

 

قارچ كش ها
دیفنوكونازول غزال 3% DS

دیفنوكونازول غزال 3% DS  

برای کنترل و مبارزه با سیاهک های گندم به صورت ضدعفونی بذر 

قارچ كش ها