ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
روغن امولسيون ( بدون آب ) غزال روغن معدنی (با درجه سولفوناسیون 92%)  90%  مواد همراه: 10% روغن امولسيون شونده بدون آب  به تنهائی برای... کود مایع
روغن امولسيون شونده غزال روغن امولسيون شونده غزال     حشره کش فیزیکی که به تنهائی و یا همراه با سایر سموم حشره کش یا کنه... کود مایع
سايپرمترين غزال EC %40

سايپرمترين غزال     EC   %40  

براي كنترل و مبارزه با حشرات جونده سیب و پنبه کاربرد دارد 

حشره كش ها
سوسک کش پيروتروئيدی غزال سوسک کش پپروتیروئیدی غزال   برای کنترل و مبارزه با تعداد زیادی از حشرات خانگی و سایر حشرات مزاحم حشره کش ها ی خانگی