ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
EC %7/52 تتراديفون غزال Eتتراديفون غزال 7/52% C در کنترل و مبارزه با کنه خرما ، کنه تارعنکبوتی پنبه ، سویا و محصولات جالیزی... كنه كش ها
EC %10 هگزی تيازوکس غزال

EC  %10 هگزی تيازوکس غزال 

 در کنترل و مبارزه با کنه قرمز  مرکبات به کار می رود 

كنه كش ها
EC 5% دلتامترین دامی دلتامترین دامی EC 5%  این حشره کش در گاو، گوسفند ، طیور و اماکن خالی دام برای درمان و کنترل کنه ،شپش... سموم و داروهای دامی
SC %5 فن پيروکسی ميت غزال   فن پيروکسی ميت غزال    SC  %5  در کنترل و مبارزه با کنه خرما ، کنه تارعنکبوتی پنبه ، سویا و محصولات... كنه كش ها