ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
کوپراکسی کلرايد غزال WP %35

کوپراکسی کلرايد غزال    WP   %35

 قارچ کش مسی تماسی با اثرحفاظتی 

قارچ كش ها
گلايفوزيت غزال SL %41 گلايفوزيت غزال    SL   %41 براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز يك ساله و دائمي درختان ميوه و نيشكر  علف کش ها
گلوفوزينیت آمونيم غزال SL %20 گلوفوزينیت آمونيم غزال    SL   %20 براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز باغ های میوه ( پیش رویشی )   علف کش ها