ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

ليبل سموم شرکت غزال شيمی «  تاييد شده توسط سازمان حفظ نباتات»

  • فیلتر
  نام محصول مشخصات مجموعه
WP %25 آزوسيکلوتين غزال WP %25 آزوسیکلوتن در کنترل و مبارزه با کنه قرمز اروپائي ، کنه نقره اي زنگ مرکبات ، کنه دونقطه اي ، کنه... كنه كش ها
آبامکتين غزال EC %1/8

 

آبامکتين غزال EC   %1/8 

براي کنترل و مبارزه با مينوز سبزي و صيفي و کنه زنگ مرکبات

حشره كش ها
اتال فلورالين غزال EC % 33/3   اتال فلورالين غزال    EC   % 33/3  براي كنترل و مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ يک ساله در مزارع پنبه... علف کش ها
اتيون غزال EC %47

 

اتيون غزال    EC   %47

بر عليه شپشک ها و سپردارهای درختان ميوه سردسيری و مرکبات

حشره كش ها